Presentació del Departament de Llengües i Literatures Estrangeres

El Departament de Llengües i Literatures Estrangeres (DELILE) fou creat el dia 19 de gener del 2023 fruit de la reestructuració departamental de la UdL. Actualment està format per 43 membres (39 PDI, 3 PDI en formació i 1 PAS), provinents de l’antic Departament d’Anglès i Lingüística, i del Departament de Filologia Clàssica, Espanyola i Francesa, concretament de l’àrea de Filologia Francesa i una membre del Departament de Filologia Catalana i Comunicació. Al DELILE s’hi representen les àrees de Filologia Alemanya, Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Lingüística General, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, i Traducció i Interpretació.

El Departament imparteix docència en 15 graus/doble graus i 4 màsters de la Universitat de Lleida, i és la seu de 3 grups de recerca, el Cercle de Lingüística Aplicada (CLA),  el Grup Cercle de Literatures i Cultures en Anglès (CELCA), i Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica. Des del DELILE es promouen diverses accions de docència especial vinculades al grau d'Estudis Anglesos i LLETRA-Anglès (especialment un viatge d'estudis a Liverpool i un muntatge escènic anual en llengua anglesa), una jornada anual ("Dal Day") i al grau de Filologia Catalana (Dia de la Creació). El DELILE també participa en dos programes de doctorat, així com en tots els programes de mobilitat de la UdL, que inclouen estades a l'estranger per a estudiants i programes de professorat visitant internacional.

Una altra vessant de l’activitat acadèmica és la gestió i edició de dues revistes científiques, Sintagma  i L’Ull Crític. Pel que fa a Sintagma, és una revista científica creada fa més de 30 anys i actualment indexada a les bases de dades més prestigioses de l’àrea de la lingüística. Pel que fa a Ull Crític és una publicació d’estudis de llengua i literatura franceses i francòfones amb la voluntat de difusió internacional que recull articles originals i inèdits sobre els camps esmentats, així com sobre aspectes culturals, de literatura comparada, de recepció.